Privacy Policy

A goviralhungary.com számára fontos vásárlói, partnerei személyes adatainak
jogszabályoknak megfelelő kezelése, valamint az adatkezelés során a személyes adatok
védelme, melyre figyelemmel az alábbi tájékoztatót teszi közzé:
1. Adatkezelő:
neve: Pelso-Chem Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 8691 Balatonboglár, Rózsapuszta Hrsz.0175/6
e-mail címe: info@toszegkft.hu , info@goviralhungary.com, sales@goviralhungary.com
telefonszáma: +36 30 7391345, +36706020262, +36307390994
képviseli: Szegedi József
2. Adatkezelés céljai, jogalapjai, időtartama:
a. Vásárlás felhasználói fiókon keresztül:
A weblapon felhasználói regisztrációt követően a lehetőség nyílik Goviral termékek
megvásárlására.
A regisztrációhoz a következő személyes adatokat szükséges megadni: Név, e-mail cím,
telefonszám, számlázási és szállítási cím.
A személyes adatokat azért szükséges megadni, hogy a megrendelt terméket a vásárló részére
biztonsággal el tudják juttatni.
Az adatkezelés jogalapja a felek között létrejött szerződés teljesítése.(GDPR (6. cikk (1) b)
pont
A felhasználói fiókot, és az abban tárolt személyes adatokat 4 év inaktivitás után az
adatkezelő törli.
b. Hírlevélre való feliratkozás:
A hírlevélre feliratkozó, a feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy a Goviralhungary Webshop
célra felhasználja az e-mail címét, ajánlataival közvetlenül megkeresse, ezen elérhetőségen az
ügyfélkapcsolatot fenntartsa. Az adatkezelés célja a Goviral termékek népszerűsítése.
Az adatkezelés jogalapja a feliratkozó hozzájárulása.(GDPR (6. cikk (1) a) pont)
Az e-mail címet a hírlevélről való leiratkozásig őrzi az adatkezelő, azt követően törli.
c. Közösségi oldalakra feliratkozók adatai: A közösségi oldalakra feliratkozók, a
feliratkozással hozzáférést adnak az elérhetővé tett profiladataikhoz. Az adatkezelés célja; a
vállalkozás tevékenységének, híreinek, szolgáltatásainak, akcióinak marketing célú
ismertetése.  Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása (GDPR (6. cikk (1) a) pont) Az
adatkezelés időtartama a feliratkozástól a leiratkozásig tart.

3. Cookie-k: rövid adatfájlok, melyeket a honlapunk előzetes engedéllyel helyez el a
számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást
megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. A honlap logónkat helyez el a felhasználó eszközén,
amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. A cookie-kkal a
felhasználók azonosítsára alkalmatlanok, azokkal adatgyűjtést nem végzünk.
4. Személyes adatok címzettjei, avagy kiknek továbbíthatók az adatok: Az adatkezelő
kizárólag a szerződött adatfeldolgozói részére továbbít adatokat, az adatfeldolgozók
szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges mértékben.
Adatfeldolgozók:
Vaján 2009 Kft 8640 Fonyód, Magyar Béla út 4.
5. Harmadik országba az adatkezelő adaton nem továbbít. Harmadik országbelinek az
Európai Unión kívüli országok minősülnek.
6. Vásárlók, hírlevélre feliratkozók (továbbiakban: ügyfelek) jogai:
a. hozzáférés:  Az ügyfelek jogosultak tájékoztatást kapni arról, hogy milyen adatait kezelik
és az adatkezeléshez milyen jogaik kapcsolódnak
b. helyesbítés: Az ügyfelek jogosultak a pontatlanul rögzített adatok helyesbítésére.
c. törlés: Az ügyfelek jogosultak törlést kérni, amennyiben a hozzájárulásukat visszavonták;
ha a kezelés jogellenes; vagy ha a cél, amely miatt kezelték az adataikat már nem áll fenn.
d. korlátozása a kezelésnek: az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
ügyfelek hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Korlátozni kell a
személyes adatok kezelését; a kérelmezett pontosítás idejére vagy a kezelés jogszerűségének
megállapításáig. A korlátozás megszűnéséről tájékoztatni kell az ügyfeleket.
e. tiltakozás a kezeléssel szemben: ha az ügyfél tiltakozik személyes adat felhasználása vagy
továbbítása, kezelése ellen, és adatkezelő sem tudja igazolni a jogszerűséget, akkor a
személyes adatok a továbbiakban nem kezelhetők.
f. adathordozhatósághoz való jog: az ügyfél jogosult, hogy a rá vonatkozó, általa egy
adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
g. visszavonáshoz való jog: A hozzájárulást az ügyfél bármikor visszavonni, a visszavonás
ugyanolyan formában tehető meg, mint a hozzájárulás.
7. jogok gyakorlása: az ügyfél megkereséseit az adatkezelő fentebb megjelölt elérhetőségein
teheti meg, az adatkezelő a megkeresés formája szerint válaszol legkésőbb 30 napon belül.

8. felügyeleti hatósághoz címzett panasz egyéb jogorvoslat benyújtásának joga: Az
ügyfél jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-
mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – az adatkezelő
székhelye vagy az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez
fordulni.
Balatonboglár, 2020. 10. 02.

Recent Posts

0
    0
    Kosár